Uvjeti i obveze iznajmljivača

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 85/15; NN 121/16NN 99/18); izmjene (NN 25/19); izmjene (NN 98/19); dopune (NN 32/20); izmjene i dopuna (NN 42/20)

Izvadci iz zakona

Minimalni uvjeti za vrstu, uvjeti za kategoriju i posebni standard

Članak 31. (NN 99/18, 42/20)

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu objekti iz članka 30. ovoga Zakona moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju.

(2) Nadležno upravno tijelo na zahtjev iznajmljivača rješenjima iz članaka 34. i 34.a ovoga Zakona utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju te uvjeti za posebni standard za objekte iz članka 30. ovoga Zakona.

(3) Ministar pravilnikom propisuje minimalne uvjete za vrstu, kategorije, uvjete za kategoriju, oznake za kategorije, način označavanja kategorija, vrste objekata za koje će se utvrditi poseban standard, vrste posebnih standarda, uvjete i elemente koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

14. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Obveze iznajmljivača

Članak 32. (NN 99/18)

(1) U pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

1. vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta te vrstu posebnog standarda, utvrđene rješenjem nadležnog upravnog tijela.

2. istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta te vrstu posebnog standarda, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena.

3. utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

4. izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

5. voditi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija.

6. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

7. pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog upravnog tijela.

(2) Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju i vrstu posebnog standarda objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog upravnog tijela, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije mora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj.

(3) Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina.

(4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca i način vođenja popisa gostiju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

13. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju.

Boravak osoba u stanovima, apartmanima i kućama za odmor koji se smatra pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Članak 33. (NN 99/18)

Boravak više od 15 osoba u stanovima, apartmanima i kućama za odmor koje nisu članovi uže obitelji vlasnika stana, apartmana ili kuće za odmor i za koje je on obvezan platiti boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju u punom iznosu, sukladno posebnom propisu kojim se propisuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna, smatra se pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Članak 34. (NN 121/16, 99/18, 25/19, 42/20)

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: rješenje o odobrenju).

(2) Rješenje o odobrenju izdat će se na zahtjev iznajmljivača uz sljedeće uvjete:

1. da je vlasnik objekta (objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman ili kuća za odmor) ili vlasnik zemljišta za objekt za robinzonski smještaj, kamp ili kamp-odmorište.

2. da objekt u kojem će se pružati usluge ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju sukladno ovom Zakonu.

3. da građevina – objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, bez kojih, prema tom propisu, nadležno upravno tijelo ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka, iznajmljivač može pružati usluge i u objektu (objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman ili kuća za odmor) ili i na zemljištu (objekt za robinzonski smještaj, kamp, kamp-odmorište) koji su u vlasništvu njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola (u daljnjem tekstu: životni partner), srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu iznajmljivača za izdavanje rješenja o odobrenju, ako ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, iznajmljivaču će se izdati privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

(6) Rješenja iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka kojima se usvaja zahtjev upisuju se u Središnji registar.

(7) Na rješenja nadležnog upravnog tijela iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(8) Primjerak izvršnog rješenja o odobrenju dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav, mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije te tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

(9) Primjerak privremenog rješenja o odobrenju dostavlja se tijelima navedenim u stavku 8. ovoga članka te nadležnom upravnom tijelu koje rješava o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine kako bi to tijelo povratno dostavilo nadležnom upravnom tijelu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za posebni standard u domaćinstvu.

Članak 34.a (NN 99/18, 25/19)

(1) Rješenje o ispunjavanju uvjeta za posebni standard izdat će se na zahtjev iznajmljivača ako objekt ispunjava uvjete utvrđene pravilnikom iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) U slučaju nastavka pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona iznajmljivač je dužan zahtjevu priložiti izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih uz ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za utvrđivanje posebnog standarda.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka kojim se usvaja zahtjev upisuje se u Središnji registar.

(4) Na rješenje nadležnog upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.

Nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Članak 35. (NN 25/19)

(1) Iznimno od članka 34. stavka 2. ovoga Zakona bračni ili izvanbračni drug, životni partner, srodnik u ravnoj liniji, član obitelji te nasljednik iznajmljivača utvrđen u rješenju o nasljeđivanju, odnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju stekla pravo vlasništva nad nekretninom, u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge (bolest, starost, poslovna nesposobnost i slično), može nastaviti pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu kao iznajmljivač, sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, ako ishodi rješenje o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležno upravno tijelo pod uvjetom da može biti iznajmljivačem u smislu članka 30. ovoga Zakona. U slučaju ugovora o doživotnom uzdržavanju potrebna je suglasnost prethodnog iznajmljivača.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže izjava da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge.

(3) U slučaju da više nasljednika i/ili daroprimatelja, koji nisu suvlasnici nekretnine u kojoj se usluge pružaju, zatraže izdavanje rješenja o odobrenju isto će im se izdati za njima pripadajući smještajni kapacitet, a u slučaju da ima više nasljednika, daroprimatelja i/ili davatelja uzdržavanja koji su suvlasnici takve nekretnine rješenje će se izdati onom koji ishodi suglasnosti svih ostalih suvlasnika.

(4) Rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka kojima se usvaja zahtjev upisuju se u Središnji registar.

(5) Na rješenje nadležnog upravnog tijela iz stavaka 1. i 3. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(6) Primjerak izvršnog rješenja o odobrenju dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav, mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije te tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

Izdavanje rješenja bračnim drugovima i za više članova obitelji.

Članak 36. (NN 99/18)

Rješenje iz članka 34. stavka 1. i članka 35. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona može se izdati jednom i/ili obama bračnim ili izvanbračnim drugovima ili životnim partnerima, i/ili jednom ili više članova obitelji, s tim da ukupni smještajni kapacitet utvrđen u izdanim rješenjima ne prelazi maksimum smještajnog kapaciteta propisan člankom 30. stavkom 3. točkama 1. do 3. ovoga Zakona ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17 – neslužbeno pročišćen tekst, Izmjene i dopune 120/19)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za vrste objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu,  kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, način označavanja kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

Članak 2.

 (1) Objekt u domaćinstvu (u daljem tekstu: objekt) je funkcionalna cjelina u kojoj iznajmljivač pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

(2) Iznajmljivač  u objektu mora pružati ugostiteljske usluge propisane ovim Pravilnikom u obveznim sadržajima i može pružati druge usluge u neobveznim sadržajima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Objekt mora stalno ispunjavati sve uvjete, sukladno kapacitetu, za pojedinu vrstu i kategoriju propisane ovim Pravilnikom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Svi obvezni i neobvezni sadržaji objekta moraju imati ujednačenu kvalitetu uređenja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a na zahtjev iznajmljivača, temeljem isprava o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od propisanih uvjeta za vrstu i kategoriju osim za površinu modula ili ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.

(4) Objekt u kojem iznajmljivač posluje ljeti od 1. svibnja do 31. listopada ne mora zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima ovog Pravilnika. U cilju zaštite okoliša, rublje za krevet i ručnici mogu se mijenjati na zahtjev gosta, ako je o tome istaknuta obavijest u objektu

3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE

Članak 16.

Objekti u domaćinstvu razvrstani su sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u vrste:

1. Soba,

2. Apartman,

3. Studio apartman,

4. Kuća za odmor,

5. Kamp,

6. Kamp odmorište,

7. Objekt za robinzoski smještaj.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content