Turistička pristojba

na 7. sjednici od 27. siječnja 2022. godine Županijska skupština Primorsko-goranske Županije, uz prethodno mišljenje lokalne turističke zajednice, donijela Odluku o o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za Grad Rijeku

https://www2.pgz.hr/doc/dokumenti/2022/Odluka-o-visini-turisticke-pristojb-za2023godinu.pdf

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

  • Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

– za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 14,00 kn (1,86 €) po osobi i noćenju

– za ostalo razdoblje iznosi 10,00 (1,33 €) po osob i noćenju

  • Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i kamp odredišta):

– za razdoblje od 01 .04. do 30.09. iznosi 8,00 kn (1,06 €) po osobi i noćenju

– za ostalo razdoblje iznosi 5,00 kn (0,66 €) po osobi i noćenju

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

  • Za smještaj u domaćinstvu iznosi 350,00 kn (46,45 €) po krevetu
  • Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 200,00 kn (26,54 €) po

krevetu

  • Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 500,00 kn (66,36 €) za svaku smještajnu jedinicu
  • Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 250,00 kn (33,18 €) za svaku smještajnu jedinicu

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji:

  • Za prvog člana iznosi 60,00 kn (7,96 €)
  • Za drugog člana iznosi 60,00 kn (7,96 €)
  • Za svakog sljedećeg člana iznosi 25,00 kn (3,32 €)

 

Obavještavamo vas kako će 1. ožujka 2023. u sustavu eVisitor biti pokrenut obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2023. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Sukladno važećem Zakonu o turističkoj pristojbi članku 12. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u godini odnosno prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Obveznik će biti zadužen za paušalni iznos turističke pristojbe bez obzira koliko je dugo posjedovao važeće rješenje o pružanju usluga u 2023. sukladno Mišljenju Ministarstva turizma i sporta, a isto dostavljam u privitku.

U nalogu za plaćanje koji iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: TURISTIČKA PRISTOJBA RIJEKA

Broj računa primatelja: IBAN: HR1210010051737304747

Model: HR 67

Poziv na broj: OIB vlasnika – šifra objekta (za svaki objekt zasebno )

Opis plaćanja: Turistička pristojba za 2023 god.

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20 i NN 42/20) možete pronaći OVDJE.

Plaćanje godišnjeg paušala turističke pristojbe

 

Izvadci iz zakona

Rokovi uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici

Članak 17.

(1) Pravna i fizička osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su turističku pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana.
(2) Osobe iz članka 12. ovoga Zakona turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.
(3) Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
(4) Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

(5) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odredi rokove uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici.

 

OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE

Obveznici plaćanja turističke pristojbe

Članak 4.

(1) Turističku pristojbu plaćaju:
1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.
(2) Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom.
(3) Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Osobe koje ne plaćaju turističku pristojbu

Članak 5.

(1) Iznimno od članka 4. ovoga Zakona, turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.
(2) Osobama u smislu stavka 1. točke 3. ovoga članka smatraju se sve osobe koje nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem rade na temelju radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme, osobe koje obavljaju povremene ili sezonske poslove ili poslove na temelju studentskog/učeničkog ugovora ili ugovora o učeničkoj/studentskoj praksi u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, a koje koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost ili u kojem se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Osobe koje plaćaju umanjenu turističku pristojbu

Članak 6.

Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 do 18 godina i
2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj(Hosteling International).

Dokazivanje prava na neplaćanje i prava na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe

Članak 7.

Pravo na neplaćanje turističke pristojbe iz članka 5. ovoga Zakona odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe iz članka 6. ovoga Zakona dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i slično.

Članovi uže obitelji

Članak 8.

Članovima uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

Članak 9.

(1) Osobe iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) plaćaju turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.
(2) Smještajnim objektom u smislu ovoga Zakona smatra se svaki objekt u kojem usluge smještaja pružaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, prostori na kojima je sukladno tom propisu organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija.
(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi s kojom su ugovorile pružanje usluge smještaja.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 12.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor

Članak 13.

(1) Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.
(2) Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %.
(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu.
(5) Kućom, apartmanom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, a koji nije smještajni objekt iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.
(6) Odredbe stavaka 2. i 4. ovoga članka, osim na hrvatske državljane, primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE

Članak 15.

(1) Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz članka 12. ovoga Zakona i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona za općine i gradove na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, uz mišljenje Turističke zajednice Grada Zagreba za područje Grada Zagreba.
(2) Ako županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba ne donese odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i/ili o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka, kao i za područje općine ili grada za koje nije osnovana turistička zajednica, primjenjuje se najniži iznos turističke pristojbe odnosno najniži paušalni iznos turističke pristojbe, utvrđen pravilnikom iz stavka 7. ovoga članka.
(3) Odluka o visini turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka mora se donijeti i objaviti na mrežnim stranicama županije odnosno Grada Zagreba do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.
(4) U svrhu objave na mrežnim stranicama županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba odluku iz stavka 1. ovoga članka dostavlja ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), HTZ-u te lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama na svom području.
(5) Visina turističke pristojbe može se odrediti za najviše dva sezonska razdoblja, s tim da jedno sezonsko razdoblje traje od 1. travnja do 30. rujna tekuće godine.
(6) Za područja općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave), sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, turistička pristojba određuje se u iznosu umanjenom do 30 % u odnosu na visinu turističke pristojbe koja je određena sukladno stavku 1. ovoga članka.
(7) Najniži i najviši iznos turističke pristojbe iz članka 9. stavka 1. i članka 13. stavka 1. ovoga Zakona te najniži i najviši godišnji paušalni iznos turističke pristojbe iz članka 12. i članka 13. stavka 4. ovoga Zakona ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) propisuje pravilnikom.

(8) Visinu turističke pristojbe iz članka 10. stavka 1. i članka 14. stavka 1. ovoga Zakona te najviši iznos i način plaćanja turističke pristojbe iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ministar propisuje pravilnikom.

(9) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odredi pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Izložba MI.Ona.COCO

Izložba MI.Ona.COCO sadržajno pokriva nekoliko zanimljivih tematika. Na početku je prikaz i povijest građevine u kojoj se izložba događa (“Stara Nama”, a Riječanima poznatija i

Skip to content