O nama

Turistička zajednica grada Rijeke je  organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske  i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu  ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane odnosno na području Grada Rijeke.

Osnovana je 1994. godine, a u Upisnik turističkih zajednica koji se vodi kod Ministarstva turizma upisana je pod brojem 17 s datumom 28.01.2010. godine.

Zajednicu predstavlja Predsjednik Turističke zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda na način utvrđen Zakonom i Statutom.

Turistička zajednica grada Rijeke prema klasifikaciji Državnog zavoda za statistiku posluje pod matičnim brojem 03337138, a šifra djelatnosti je 9411 po novom razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Osobni identifikacijski broj (OIB) je: 57909269434.

Ustroj i način rada Turističke zajednice utvrđen je odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Zakona o turističkoj pristojbi te drugim provedbenim propisima.

Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti Turističke zajednice su zakonom utvrđeni za sustav turističkih zajednica – turistička članarina i turistička pristojba, prihodi iz proračuna grada /državnog, prihodi iz sustava turističkih zajednica, prihodi iz EU fondova, prihodi iz gospodarskih djelatnosti, preneseni prihodi i ostali prihodi.

Sjedište Turističke zajednice je u Rijeci, Užarska 14.

Obvezni članovi Turističke zajednice grada Rijeke su sve pravne i fizičke osobe koje u destinaciji imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizma ima utjecaj.

Tijela Turističke zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće i

3. Predsjednik Turističke zajednice

Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog

       sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u

       destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i

       proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za

       individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu

       destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne

       samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za

       razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz

       nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj

       razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području

       destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je

         definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama

       destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako

       ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja

       kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih

       usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije,

       samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim

       turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Turističke zajednice

       Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice kao što su:

       jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika

       turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije u

       provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području

       destinacije u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije i Hrvatsku

       turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim

       standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u Turističku zajednicu

       Primorsko-goranske županije

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content