Turistička članarina

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama  (NN 52/19); ( NN 42/20)

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) možete u cijelosti pronaći OVDJE.

Dopuna pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine (NN 88/20) odnosi se na umanjenje paušalnog iznosa članarine za 2020. godinu, a možete je pronaći OVDJE.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine (NN 64/21) odnosi se na umanjenje paušalnog iznosa članarine za 2021. godinu možete pronaći ovdje OVDJE.

Pojašnjene Porezne uprave o plaćanje članarine turističkoj zajednici možete pronaći OVDJE.

Uputu za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.

PLAĆANJE ČLANARINE ZA 2021. godinu

Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine. Najvažnija izmjena za privatne iznajmljivače je da se članarina TZ ili turistička članarina više neće obračunavati prema ukupnim godišnjim primicima, već prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika.

Članak 11. spomenutog Zakona poručuje kako ćete plaćati “godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti”.

Članarina će se obračunavati kao umnožak svih kreveta (stalnih i pomoćnih ako su upisani u rješenje) i osnovice paušala članarine koju će propisati ministar turizma pravilnikom.

ŠTO DONOSI PRAVILNIK O TURISTIČKOJ ČLANARINI:

– turističku članarinu privatni iznajmljivači za 2021. godinu plaćat će po krevetu 22,50 kn

za pomoćne krevete u 2021. godini ne naplaćuje se turistička pristojba

– zaduženje turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja, ili u tri rate s rokovima dospijeća (isti kao i za turističku pristojbu) za prvu ratu 31. srpanj, 31. kolovoz i 30 rujan tekuće godine za prethodnu

– za potrebe kontrole ukupnog poslovanja, obveznici će i dalje iskazivati podatak o ukupnom prometu za prethodnu godinu (iz evidencije prometa)

– privatni iznajmljivači kao obveznici plaćanja turističke članarine podnose nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

– Pravna osoba i fizička osoba obrtnik plaća mjesečni predujam članarine do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec u svoti koja se dobije kada se obračunana svota članarine za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.

– Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine na Obrascu TZ 1 koji su sastavni dio Pravilnika (na poveznici na dnu objave) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima

PRAVILNIK O TURISTIČKOJ ČLANARINI U CIJELOSTI MOŽETE PRONAĆI OVDJE

Primjer uplatnice za TURISTIČKU ČLANARINU za Rijeku:

PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR1210010051737327154
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA RIJEKE

Izvadci iz zakona

Obveznik plaćanja članarine

Članak 4.

(1) Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

(2) Pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

(3) Djelatnosti koje su temelj za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisane su člankom 5. ovoga Zakona.

Osnovica za obračun članarine

Članak 7.

(1) Osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

(2) Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primici koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obveznike poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupni prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti po osnovi koje je obveznik poreza na dobit.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupno ostvareni naplaćeni primici.

(5) Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe posebno se utvrđuje ukupni prihod odnosno ukupni primitak za osnovicu za obračun članarine.

(6) Pravnoj i fizičkoj osobi koja utvrđuje osnovicu za obračun članarine sukladno stavku 5. ovoga članka, osnovica za obračun članarine smanjuje se za dio njezinih prihoda ili primitaka ostvarenih u poslovnim jedinicama.

PLAĆANJE ČLANARINE

Visina članarine

Članak 8.

(1) Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba ovisi o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi te o pripadajućoj stopi za obračun i plaćanje članarine iz članka 6. ovoga Zakona.

(2) Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja pretežito u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u registar trgovačkog suda, obrtni registar ili drugi odgovarajući registar, na ukupno ostvareni prihod ili primitak, ako je za nju to povoljnije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, a sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(4) Pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona koje obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.

(5) Dragovoljni članovi turističke zajednice koji se određuju sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica članarinu plaćaju lokalnoj turističkoj zajednici u visini i na način propisan tim zakonom.

Mjesto plaćanja članarine

Članak 9.

(1) Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba u kojem ima sjedište odnosno prebivalište, a za poslovne jedinice na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje je sjedište poslovne jedinice.

(2) Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje obavlja djelatnost.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost

Članak 10.

(1) Pravna osoba i fizička osoba obrtnik plaća mjesečni predujam članarine u svoti koja se dobije kada se obračunana svota članarine za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mjesečni predujam članarine plaćaju do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ukupni godišnji predujam članarine može se platiti jednokratno, u roku za plaćanje predujma za mjesec u kojem je predan Obrazac TZ-a odnosno najkasnije do kraja veljače tekuće godine (obveznici poreza na dohodak) ili do kraja travnja tekuće godine (obveznici poreza na dobit).

(4) Konačni obračun članarine osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja se u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

(5) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka u vidu predujma plati više članarine nego što je dužna po konačnom obračunu, preplaćeni dio vraća joj se na njezin zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje plaćanja članarine.

(6) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne uplati članarinu u ovim Zakonom utvrđenom iznosu i roku, postupit će se sukladno propisu kojim se uređuje postupak prisilne naplate poreza.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 11.

(1) Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba koja sukladno posebnim propisima vodi poslovne knjige, članarinu plaća sukladno članku 10. ovoga Zakona.

(3) Godišnji paušalni iznos članarine osoba iz stavka 1. ovoga članka može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

(4) Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

(5) Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

(6) Iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) propisuje pravilnikom.

Članak 13.

(1) Osobe iz članka 10. ovoga Zakona dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu fizičke osobe zbirni podatak o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 7. ovoga Zakona, objedinjeno za sjedište pravne osobe odnosno prebivalište fizičke osobe i za poslovne jedinice.

(2) Podatak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na posebnom obrascu za prijavu podataka za obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ-a) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima.

(3) Oblik i sadržaj obrasca iz stavka 2. ovoga članka te način dostave podatka iz stavka 1. ovoga članka putem sustava ePorezna ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

(4) Osoba iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici, posebni Obrazac TZ-a čiji oblik i sadržaj ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content