Tijela Turističke zajednice

Predsjednik Turističke zajednice grada Rijeke

Dužnost predsjednika Turističke zajednice grada Rijeke temeljem odredbi Zakona i Statuta, obnaša mr.sc. Vojko Obersnel.

Predsjednik predstavlja Zajednicu, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća, organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, Statutom i programom rada Zajednice, brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice, s direktorom Turističkog ureda priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine, pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima od zajedničkog interesa, potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Turističko vijeće, obavlja i druge poslove utvrđene aktima tijela Zajednice.

Skupština Turističke zajednice grada Rijeke

Najviše tijelo Turističke zajednice grada Rijeke je Skupština koja njome i upravlja.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s područja grada, razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice grupiranih u dvije grupe skupina djelatnosti – turističku grupu djelatnosti i grupu s turizmom povezanih djelatnosti. Unutar grupa nalaze se skupine djelatnosti određene prema propisanoj klasifikaciji djelatnosti. Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 22, pri čemu turistička grupa djelatnosti ima 9 predstavnika, a grupa s turizmom povezanih djelatnosti 13 predstavnika.

Broj predstavnika unutar svake grupe djelatnosti u Skupštini Zajednice određuje Turističko vijeće Zajednice prilikom donošenja odluke o raspisivanju izbora i to razmjerno visini udjela skupine djelatnosti u prihodu Zajednice unutar opisane grupe djelatnosti na način da svaku skupinu predstavljaju članovi s najvišim udjelom prihoda unutar skupine. Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.

Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% turističke pristojbe, koje je taj član uplatio Zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice, s time da jedan član može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.

Skupština Zajednice donosi Statut Zajednice, odluke o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja, odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća, donosi godišnji program rada Zajednice i izvješće o izvršenju programa rada, donosi Poslovnik o radu Skupštine, nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice, nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Zajednice.

Predsjednik Skupštine

mr.sc. Vojko Obersnel

Članovi Skupštine

ARHIPELAG d.o.o. – Andrej Kušeta

AUTOTRANS d.d. Rijeka – Tamara Černeka

ERSTE&STAIERMARKISCHE BANK d.d. – Anton Lucijanović

GRAD HRANE d.o.o. – Aleksandar Salević

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB RIJEKA s.d.d.- Marina Vela

JADRAN HOTELI d.d. – Zoran Luštica

JADROLINIJA – Goran Frković

LOGISTA d.o.o. – Boris Erceg

MA-DI TRADING&CONSULTING d.o.o. – Kristina Grbac

MEDITERAN ADRIA d.o.o. – Janko Mavrović

MEDMAR d.o.o. – Maja Draganić

MEETING POINT CROATIA d.o.o. – Istok Dobrilović

PETROL d.o.o. – Željko Valjak

PLAVA LAGUNA d.d. – Vlatka Stanić

PREDSTAVNIK PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA – Luana Amura

RB TRAVEL d.o.o. – Mirjana Rahelić

RIJEKA FOOD j.d.o.o. – Aleksandar Salević

SPAR HRVATSKA d.o.o. – Žarko Bešlić

ZAPADNI TRGOVAČKI CENTAR – ZTC – Loredana Maras

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Rijeke

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice, a ima predsjednika i osam članova. Predsjednik Turističke zajednice grada Rijeke je i predsjednik Turističkog vijeća. Članove Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Turističko vijeće provodi odluke i zaključke Skupštine, predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada, podnosi izvješće o svom radu Skupštini Zajednice, upravlja imovinom Zajednice, donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice, imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda, utvrđuje granice ovlasti za zastupanja Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice, donosi Poslovnik o svom radu, utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta, priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština, odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada, donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice, zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća, potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

Predsjednik Turističkog vijeća

mr.sc. Vojko Obersnel

Članovi

AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. – Ivanka Pavičić

ARHIPELAG d.o.o. – Andrej Kušeta

FORUM UGOSTITELJSTVO d.o.o. – Gino Pastorčić

JADRAN HOTELI d.d. – Damir Balenović

JADROLINIJA – David Sopta

MEDITERAN ADRIA d.o.o. – Janko Mavrović

MEETING POINT CROATIA d.o.o. – Istok Dobrilović

PREDSTAVNIK PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA – Luana Amura

Nastavite čitati

Najnovije objave

Izložba MI.Ona.COCO

Izložba MI.Ona.COCO sadržajno pokriva nekoliko zanimljivih tematika. Na početku je prikaz i povijest građevine u kojoj se izložba događa (“Stara Nama”, a Riječanima poznatija i

Skip to content