Inspekcijski nadzor

PREDMET I SVRHA ZAKONA

Zakon o državnom inspektoratu  (NN 115/18) stupio je na snagu 1.4.2019. godine.

Kompletan zakon možete pronaći OVDJE

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost.

USTROJSTVO I SJEDIŠTE DRŽAVNOG INSPEKTORATA

– Državni inspektorat je središnji državni ured.

– Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu.

UNUTARNJE USTROJSTVO

Za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog inspektorata ustrojavaju se središnji ured u Zagrebu, područni uredi i ispostave područnih ureda.

UPRAVLJANJE DRŽAVNIM INSPEKTORATOM

Radom Državnog inspektorata upravlja glavni državni inspektor koji je državni dužnosnik. Glavnog državnog inspektora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade na vrijeme od pet godina.

Za svoj rad glavni državni inspektor odgovoran je Vladi Republike Hrvatske.

DJELOKRUG DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području:

– trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda

– hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama

– veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, reprodukciju, držanje, uzgoj životinja, promet i označivanje životinja, hranu i hranu za životinje, veterinarsko-medicinske proizvode, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša

– poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida

– sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima

ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe

– rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida)

– rada i zaštite na radu

– građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina

– zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.

INSPEKCIJE DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata, sukladno člancima 5. – 28. ovoga Zakona, obavljaju tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, lovna inspekcija, šumarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, turistička inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, energetska inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija.

DJELOKRUG TURISTIČKE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i naplate turističke pristojbe obavlja turistička inspekcija.

Za sva pitanja vezana za djelovanje Državnog inspektorata na području grada Rijeke potrebno se obratiti na telefon 051/444 750.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Izložba MI.Ona.COCO

Izložba MI.Ona.COCO sadržajno pokriva nekoliko zanimljivih tematika. Na početku je prikaz i povijest građevine u kojoj se izložba događa (“Stara Nama”, a Riječanima poznatija i

Skip to content